Thẻ tạm trú

Application for Temporary Resident Card in Vietnam for Expats.
Vietnam Temporary resident card (TRC) is issued with the aim of bringing practical benefits to expats who enter Vietnam to work and reside for a long term. Contributing to implementing the Government’s policies on development of friendship relationships and international cooperation as well as protection of national benefits and sovereignty.

Vietnam has created favorable conditions for expats to enter, exit Vietnam, transit in Vietnam; protects human lives, assets, legal rights and benefits of expats under Laws and international conventions that Vietnam signed.

Benefits brought when possessing a TRC:

– Allowed to reside in Vietnam from 1 to 3 years.

– Enjoy visa exemption when entering or exiting Vietnam during the card’s validity period.

– Entitled to buy houses, do business and get married in Vietnam.

– Expats who possess a TRC are not required to conduct procedures related to visa extension.
Mostly asked questions:

– Which objects is a TRC applied to and which cases is it applied to?

– What documents are required to apply for a TRC?

– What is the procedure for applying for a TRC?

– Which State agency shall receive such documents?

– What is the most updated Law on residence?

– How long and how much do I need to have a TRC issued?

Le Lan International has over 6 years experience in providing services with respect to work permit, TRC and other documents for expats. Our consultants are experienced and know in detail simple and ‘difficult’ cases related to expats’ residence in Vietnam. Every year, le Lan International  assists thousands of expats in applying for issuance and extension of TRCs. Some of which are not able to provide sufficient documents, or their visas being issued for incorrect entry purpose especially URGENT cases, however, thanks to our professionalism and incessant efforts, we always get everything done smoothly and deliver TRC within the timeframe as agreed at best price.

Le Lan International specializes in providing following services related to TRC:

– Issuance of TRCs for expats

– Change information in TRCs for expats

– Extension of TRCs for expats

*—*—*

*–*–*

***

Đơn xin thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài:

Thẻ tạm trú Việt Nam (TRC) được phát hành với mục đích mang lại lợi ích thiết thực cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc và cư trú lâu dài. Góp phần thực hiện các chính sách của Chính phủ về phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế cũng như bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia

Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài vào, ra Việt Nam, quá cảnh tại Việt Nam; bảo vệ tính mạng con người, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài theo Luật pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Lợi ích mang lại khi sở hữu TRC:

– Được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 đến 3 năm.

– Được miễn thị thực khi vào hoặc ra khỏi Việt Nam trong thời gian hiệu lực của thẻ.

– Được quyền mua nhà, làm kinh doanh và kết hôn tại Việt Nam.

– Người nước ngoài sở hữu TRC không bắt buộc phải tiến hành các thủ tục liên quan đến gia hạn visa.

Câu hỏi chủ yếu:

– Đối tượng nào là TRC được áp dụng cho và trường hợp nào được áp dụng cho?

– Những tài liệu nào được yêu cầu để đăng ký TRC?

– Thủ tục xin TRC là gì?

– Cơ quan nhà nước nào sẽ nhận được các tài liệu đó?

– Luật cư trú cập nhật nhất là gì?

– Mất bao lâu và bao nhiêu để có một TRC được cấp?

Le Lan International có hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến giấy phép lao động, TRC và các tài liệu khác cho người nước ngoài. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm và biết chi tiết các trường hợp đơn giản và khó khăn liên quan đến người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Hàng năm, Le Lan International hỗ trợ hàng ngàn người nước ngoài đăng ký phát hành và gia hạn TRC. Một số trong đó không thể cung cấp đủ tài liệu hoặc thị thực của họ được cấp cho mục đích nhập cảnh không chính xác, đặc biệt là các trường hợp KHẨN, tuy nhiên, nhờ vào sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng của chúng tôi, chúng tôi luôn hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ và cung cấp TRC trong khung thời gian theo thỏa thuận giá bán.

Le Lan International chuyên cung cấp các dịch vụ sau liên quan đến TRC:

– Phát hành TRC cho người nước ngoài

– Thay đổi thông tin trong TRC cho người nước ngoài

– Gia hạn TRC cho người nước ngoài

Le Lan International JSC

Địa chỉ: 28 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
Website: https://lelaninternational.com | cungunggiaovien.com
Email: info@lelaninternational.com
Phone: 028 3849 8986  |  Hotline: 0938 250 306